$2,300,000
Retail
Lweisville, Texas
$14,000,000
Retail
Gilroy, California
$11,539,000
Retail
Pomona, California
$3,260,000
Mixed-Use
Castle Rock, Colorado
$6,000,000
Retail
San Diego, California
$4,400,000
Retail
Livermore, California
$4,380,000
Retail
Santa Clara, California
$7,000,000
Retail
Everett, Washington
$14,200,000
Retail
Western States