$5,286,000
Retail
Northern California
$3,600,000
Retail
Mountain West Region
$4,500,000
Retail
Antioch, California
$3,700,000
Retail
Southeast Region
$3,050,000
Retail
Marina, California
$1,200,000
Retail
Pacifica, California
$14,000,000
Retail
Northeast Region
$6,100,000
Retail
San Diego, California
$7,517,000
Single-Tenant Retail
Southwest & Southeast Regions
$4,200,000
Single-Tenant Retail
Pacific Northwest
$2,838,000
Single-Tenant Retail
Southeast Region
$7,000,000
Single Tenant Retail
Orange, California
$4,600,000
Retail
Southern California
$5,000,000
Multi-Tenant Retail
Southeast Region
$3,350,000
Single-Tenant Retail
Northeast Region