$2,650,000
Retail
Western States
$1,650,000
Retail
San Diego, California
$3,780,000
Retail
Tulsa, Oklahoma
$2,980,000
Retail
Gresham, Oregon
$2,000,000
Retail
Spokane, Washington
$7,900,000
Retail
Indianapolis, San Antonio, and Alpharetta, Indiana, Texas, and Georgia
$5,500,000
Retail
Santa Rosa, California
$8,300,000
Retail
Englewood, Colorado
$6,900,000
Retail
Los Angeles, California