$4,400,000
Retail
Livermore, California
$4,380,000
Retail
Santa Clara, California
$7,000,000
Retail
Everett, Washington
$14,200,000
Retail
Western States
$3,100,000
Retail
Alpharetta, Georgia
$9,400,000
Retail
Napa, California
$3,712,000
Retail
South Carolina, Tennessee, Florida
$2,000,000
Retail / Multi-Family
New York, New York
$5,810,000
Retail and Multi-Family
Monterey, California
$10,000,000
Retail
Burlingame, California
$3,900,000
Retail
Western States
$5,700,000
Retail
Sunnyvale, California
$10,550,000
Retail
Corona, California
CVS
$3,500,000
Retail
Western States
$3,360,000
Retail
Taylorsville, Utah